: : Home
: : About IT tradefair
: : Events' Calendar
: : Member
: : News & PR
: : Webboard
: : Chat Room
: : Web Directory

   W e b  D i r e c t o r y
รัฐบาล องค์กร และส่วนราชการ
ข้อมูลงานวิจัยหริภุญชัย จ. ลำพูน
เป็นเวปไซต์ประชาสัมพันธ์ของสถาบันวิจัยหริภุญชัย สำนักงานประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น จังหวัดลำพูน
http://geocities.com/hariphun46
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แนะนำโครงสร้างองค์กร กฏหมายและระเบียบการที่สำคัญ และโครงการที่สำคัญ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวต่างๆ
http://www.moac.go.th
กระทรวงศึกษาธิการ
แจ้งข่าวสาร ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา ตลอดจนข้อมูล และสถิติทางการศึกษา รายชื่อสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ
http://www.moe.go.th
กระทรวงแรงงาน
ข้อมูล ข่าวสารกระทรวงแรงงาน ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานต่าง ๆ ในกระทรวงฯ นโยบายรัฐบาล โครงสร้างการทำงาน แผนงาน โครงการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวกระทรวงฯ และเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับแรงงาน
http://www.mol.go.th
กระทรวงสาธารณสุข
ข่าวสารเกี่ยวกับยา แนะนำการใช้ยาการรักษาโรค สืบค้นหาข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงสาธารณสุข
http://www.moph.go.th
กระทรวงมหาดไทย
ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายและแผนกระทรวงมหาดไทย การจัดการองค์กร แนะนำส่วนราชการในกระทรวง แจ้งข่าวสารที่ประชาชนควรรู้ ข้อมูลการตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
http://www.moi.go.th
กระทรวงการคลัง
ให้ข้อมูลเศรษฐกิจการเงินการคลัง ข่าวล่าการคลัง มาตรการเศรษฐกิจ รายงานข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับกระทรวงการคลัง
http://www.mof.go.th
กระทรวงต่างประเทศ
นโยบายการต่างประเทศ โครงสร้างองค์กร และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ
http://www.mfa.go.th
กระทรวงอุตสาหกรรม
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรม โครงการ แผนปฏิบัติการ ข้อมูลเกี่ยวกับอ้อยและน้ำตาลทราย ข้อมูลด้านทรัพยากรธรณี ข้อมูลด้านโรงงานอุตสาหกรรม มาตรฐาน ISO, SMEs
http://www.industry.go.th
มูลนิธิพัฒนาคนพิการไทย
เกี่ยวกับคนพิการ อาสาสมัครเพื่อช่วยคนพิการ การประสานส่งต่อให้หน่วยงานอื่นๆ
http://www.tddf.or.th
| [1] | 2 | Last >>
    เพิ่มเว็บไซต์  l   แก้ไขข้อมูล
กระซิบดอทคอม
รวบรวมวิธีการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ รวบรวมเว็บไซต์ให้บริการต่าง ๆ

Designed & Maintained By ITwebdesign and
Accents Copyright ©2002 I.T.Tradefair Co.,Ltd. All Rights Reserved.